පේටන්ට් බලපත්ර

පේටන්ට් බලපත්ර

  • පේටන්ට් බලපත්රය-1
  • පේටන්ට් බලපත්රය-2
  • පේටන්ට් බලපත්රය-6
  • පේටන්ට් බලපත්‍රය-4
  • පේටන්ට් බලපත්රය-3
  • POE
  • POE1
  • පේටන්ට් බලපත්‍ර-1 අකුරු
  • ලිපි පේටන්ට් 1